بایگانی‌ها رنگ | مدیریت ساخت

۰۹/۰۱/۱۳۹۵

رنگ در ساختمان(الهام یاورزاده-ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

رنگ یک زبان جهانی است. رنگ احساسات را تحریک می‌کند. فرهنگ‌ها را شکل می‌دهد و پیش زمینه جهان ما را می‌سازد. دیدن رنگ‌ها، استفاده از آنها […]