بایگانی‌ها رهبری | مدیریت ساخت

۱۶/۰۳/۱۳۹۵

پژوهشی درباره رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

اخیرا هوش عاطفی به عنوان یک توانایی مهم مدیران مطرح شده است،‌ زیرا روحیه رهبر و رفتار عاطفی او در […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی ارتباط میان سبک رهبری مدیر پروژه، کار گروهی و موفقیت پروژه با رویکرد سیستم دینامیکی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ […]