بایگانی‌ها روسازی | مدیریت ساخت

۲۱/۰۸/۱۳۹۴

عریان شدگی روسازی آسفالتی ( امید شمس- مهندسی عمران-عمران )

به بیان ساده عریان شدن, شکست پیوند چسبندگی بین سطح مصالح سنگی و قیر میباشد. معمولاً عریان شدن از زیر […]