بایگانی‌ها روشهاي اجراي پروژه | مدیریت ساخت

۱۰/۰۳/۱۳۹۶

بررسی و ارزیابی مزایا و معایب انواع روشهای اجرای پروژه و مقایسه آنها (احسان جاودانی– مهندسی عمران– مهندسی و مدیریت ساخت– دانشگاه آزاداسلامی واحد الکترونیکی)

در سالهای اخیر، حکومتها در سطوح مختلف تلاش می کنند که هزینه هـا را محـدود کننـد بـدون اینکـه خـدمات را کاهش دهند. در سطح کشورها، ابتکارات […]