بایگانی‌ها روشهاي اجراي پروژه | مدیریت ساخت

۱۰/۰۳/۱۳۹۶

بررسی و ارزیابی مزایا و معایب انواع روشهای اجرای پروژه و مقایسه آنها (احسان جاودانی– مهندسی عمران– مهندسی و مدیریت ساخت– دانشگاه آزاداسلامی واحد الکترونیکی)

در سالهای اخیر، حکومتها در سطوح مختلف تلاش می کنند که هزینه هـا را محـدود کننـد بـدون اینکـه خـدمات را […]