بایگانی‌ها روش دلفی | مدیریت ساخت

۳۱/۰۵/۱۳۹۵

استفاده از روش دلفی برای حل مسئله(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

استفاده از روش دلفی برای حل مسئلهاین روش از طریق چند دوره بحث و استدلال کتبی انجام می شود. افراد […]