بایگانی‌ها روش ساخت | مدیریت ساخت

۰۷/۰۳/۱۳۹۶

روش ساخت تیلت آپ(Tilt up)(سالار کوشاری- مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت- دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی )

سیستم تیلت آپ یک روش ساخت سریع است  که در آن اعضای دیواری باربر بتنی سازه ساختمان را تشکیل می […]