بایگانی‌ها ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست | مدیریت ساخت

۲۱/۰۳/۱۳۹۶

برسی خطر ها و ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ اس ای ) در فاز های ساخت و تولید پروژه های صنعت نفت و گاز ((محمدعلی نصرتی – ارشد مدیریت ساخت -دانشگاه علاالدوله سمنانی))

در اجرای پروژه های نفت و گاز اهمیت انتقال فناوری مطرح می باشد که در هنگام جابجایی این فناوری خطرات […]