بایگانی‌ها ریسک | مدیریت ساخت

۲۰/۰۹/۱۳۹۵

ارزیابی ریسک در صنعت ساخت وساز ( روشن نوروزی پاکزاد – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد دماوند )

ارزیابی خطر، ابزاری است برای شناسایی خطراتی که پروژه با آن مواجه است، و خطرات را بر اساس راه کارهای صحیحی مدیریت می کند. موسسه ۶۰۷۹ […]
۳۰/۰۳/۱۳۹۵

قوی سیاه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پیش از کشف استرالیا، مردم دنیاى کهن بی چون وچرا باور داشتند هر قویى سفید است چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می کرد. […]
۲۸/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت ریسک: رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها (علیرضا سرخان بگلو- ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیریت مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارایه مدل تحلیل تصادفی ریسک بر مبنای ماتریس احتمال، تاثیر و مدیریت پذیری(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

با توجه به افق کلان کشور بر سرمایه گذاری در اکتشاف و حفاری چاه های نفت جهت حفظ موقعیت راهبردی خود در منطقه و جهان لزوم […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

شناسایی ریسک های پروژه های فراساحل شرکت های نفت و گاز (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، ﭘﺮوژه ﺑﺎ رﯾﺴﮑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﻮﯾﺎی ﭘﺮوژه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﯾﺪ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

اولویت بندی ریسک پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده ی ترکیبی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه که فشارهای رقابتی و هزینه های جذب مشتری برای سازمان ها رو به افزایش است، شخصی سازی روابط با مشتریان، فرصتی برای متمایز شدن از […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب در مدیریت پروژه به منظور مقابله با ریسک ها و حوادثی که ممکن است در یک پروژه صنعتی رخ دهد، در […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

این مقاله با مرور ۲۳ مقاله کلیدی منتشر شده در فاصله زمانی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ و استخراج و جمع بندی فاکتورهای ریسک موجود در ادبیات […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

شناسایی مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیری ساخت)

ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن در ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ)RM( در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت ریسک در پروژه نمک زدایی عسلویه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه در مناطقی که با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند، مجاورت دریا با خشکی راهی را به وجود آورده تا از طریق دستگاههای نمک زدایی بتوان […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۴

شناسایی و تخصیص ریسک پروژه های عمرانی در قراردادهای با سیستم اجرای متعارف (ملیکا رحمتی-مهندسی و مدیریت ساخت-مهندسی عمران)

توجه به اینکه در هر کشوری طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه اقتصادی موثرند و اجرای آن ها نیازمند شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک […]