بایگانی‌ها زمین های مورب | مدیریت ساخت

۲۷/۱۰/۱۳۹۴

طراحی زمین های مورب در شهر های اوکراین ( آرمین شایان فر – عمران – عمران )

شهروندان شهرهای مختلف اکراین در کناره‌های خیابان و رودخانه‌های اصلی شهرهای مذکور، از جمله مهم‌ترین فعالیت‌ها در حوزه معماری شهری […]