بایگانی‌ها زنان در صنعت | مدیریت ساخت

۱۹/۱۲/۱۳۹۵

فرصت ها و چالش های حضور زنان در سطوح مدیریتی صنعت ساخت ایران

در سال ۲۰۰۶  Gurjaoدر خصوص نقش زنان در نیروی کار صنعت ساخت اشاره کرد. در این تحقیق، عوامل مختلفی شامل تبعیض جنسی، سقف شیشه‌ای و تصور […]
۱۴/۱۱/۱۳۹۵

دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم در ﻣﻮرد اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن

در ﻋ ﺼﺮ ﺣﺎ ﺿﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣ ﺴﺎوات دو ﺟﻨﺲ ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ا ﺳﺖ، ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ دو آﯾﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﻮره اﻟﻨﺴﺎ، […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

حضور زنان در صنعت ساخت:تفاوت های فیزیولوژیکی

تاریخچه نظریه تفاوت های بنیادی زنان و مردان،دست کم ۲۴۰۰ سال قدمت دارد.از جمله در آرای افلاطون و ارسطو میتوان این نظریه را ردیابی کرد.افلاطون در […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

ﺣﻀﻮر زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ

ﺑﯽﺷﮏ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﻫﯿﭻ دوره و ﺗﺎرﯾﺨﯽ، از وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺴﺖ. ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

مزیت های صنعت ساخت برای زنان

تعداد زیادی از مردم برای کسب درآمد کار میکنند و در این میان کارهای تخصصی معمولا حقوق بالایی دارند.در استرالیا دستمزد در صنعت ساخت در سال […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

چالش های حضور زنان در صنعت ساخت ایران

چالش های حضوز زنان در صنعت ساخت ایران در جهان امروز که کشورها با حداکثر توان خود برای رشد و توسعه به رقابت می‌پردازند، استفاده از […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

مزیت های حضور زنان برای صنعت

شرکت های ساختمانی بیش از پیش به این واقعیت رسیده اند که کارهای متفاوت، ارزش اقتصادی را برای ارباب رجوعان خود به ارمغان می آورند. اختلاف […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان

بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنانحقایق و خوارزمی در مقاله ای به بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی پرداختند.امروزه زنان معمار باآنکه […]
۱۵/۰۹/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه اعظم کریمی محمد آبادی

۲۸/۰۴/۱۳۹۵

زنان در عرصه مدیریت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

چکیدهدر این مقاله به اشتغال زنان به عنوان مدیر در کشور پرداخته شده است. برخی اطلاعات آماری در این زمینه ارائه می‌شود و دو پرسش در […]
۲۷/۰۴/۱۳۹۵

توسعه صنعت نفت و نقش زنان در آن/ مشکلات مدیران زن صنعت نفت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هم اکنون بیش از ۸ درصد از کارکنان صنعت نفت ایران را زنان تشکیل می دهند که در دورترین مناطق عملیاتی این صنعت مسوولیت های مهمی […]