بایگانی‌ها زنان | مدیریت ساخت

۱۹/۱۲/۱۳۹۵

فرصت ها و چالش های حضور زنان در سطوح مدیریتی صنعت ساخت ایران

در سال ۲۰۰۶  Gurjaoدر خصوص نقش زنان در نیروی کار صنعت ساخت اشاره کرد. در این تحقیق، عوامل مختلفی شامل تبعیض جنسی، سقف شیشه‌ای و تصور […]
۲۰/۱۱/۱۳۹۵

نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران

نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران […]
۱۴/۱۱/۱۳۹۵

دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم در ﻣﻮرد اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن

در ﻋ ﺼﺮ ﺣﺎ ﺿﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣ ﺴﺎوات دو ﺟﻨﺲ ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ا ﺳﺖ، ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ دو آﯾﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﻮره اﻟﻨﺴﺎ، […]
۱۷/۱۰/۱۳۹۵

گسترش فعالیت اجتماعی بانوان با تشکیل پارلمان

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، شهین‌دخت مولاوردی، در دیدار با اعضای پارلمان زنان نیشابورگفت: تجربه بهره گیری از ظرفیت های بانوان […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

حضور زنان در صنعت ساخت:تفاوت های فیزیولوژیکی

تاریخچه نظریه تفاوت های بنیادی زنان و مردان،دست کم ۲۴۰۰ سال قدمت دارد.از جمله در آرای افلاطون و ارسطو میتوان این نظریه را ردیابی کرد.افلاطون در […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

ﺣﻀﻮر زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ

ﺑﯽﺷﮏ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﻫﯿﭻ دوره و ﺗﺎرﯾﺨﯽ، از وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺴﺖ. ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

چالش های حضور زنان در صنعت ساخت ایران

چالش های حضوز زنان در صنعت ساخت ایران در جهان امروز که کشورها با حداکثر توان خود برای رشد و توسعه به رقابت می‌پردازند، استفاده از […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

مزیت های حضور زنان برای صنعت

شرکت های ساختمانی بیش از پیش به این واقعیت رسیده اند که کارهای متفاوت، ارزش اقتصادی را برای ارباب رجوعان خود به ارمغان می آورند. اختلاف […]
۱۰/۰۶/۱۳۹۵

حضور زنان در حوزه‏های تصمیم سازی بین المللی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

زنان بیش از مردان، قربانی خشونت‏های ناشی از باورهای فرهنگی و اقتصادی و جنگ و مناقشات مسلحانه می‏شوند.بیش از ۸/۲ میلیارد نفر از مردم جهان، که […]
۲۸/۰۴/۱۳۹۵

زنان در عرصه مدیریت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

چکیدهدر این مقاله به اشتغال زنان به عنوان مدیر در کشور پرداخته شده است. برخی اطلاعات آماری در این زمینه ارائه می‌شود و دو پرسش در […]
۲۷/۰۴/۱۳۹۵

توسعه صنعت نفت و نقش زنان در آن/ مشکلات مدیران زن صنعت نفت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هم اکنون بیش از ۸ درصد از کارکنان صنعت نفت ایران را زنان تشکیل می دهند که در دورترین مناطق عملیاتی این صنعت مسوولیت های مهمی […]
۲۳/۰۴/۱۳۹۵

نقش زنان در ایجاد بناهای مذهبی در پایتخت صفویان(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

نزهت احمدی- اماکن مذهبی در هر جامعه بی‌شک، نمادی از دین و مذهب غالب در آن جامعه هستند. از این رو، توسعه و گسترش این اماکن […]
۱۹/۰۴/۱۳۹۵

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ […]