بایگانی‌ها زنجیره تامین | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت و تحلیل ریسکهای تدارکات پروژه های احداث با استفاده از تکنیک LINMAP(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه بخش عمده ایی از فعالیت های پروژه ها را فعالیت های برون سپاری تشکیل می دهند. این فعالیت ها […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

اولویت بندی علل تاخیر بخش مهندسی و تدارکات در پروژه های توسعه پالایشگاه ها با رویکرد MADM(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز بروز تاخیر در پروژه های پالایشگاهی، تاخیر در فرایند مهندسی و تدارکات می باشد […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی و شناسایی فرایندهای اصلی زنجیره تامین در بخش ساختمان بانک ملت و ارائه الگوی عملیاتی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ […]