بایگانی‌ها زن در رسانه | مدیریت ساخت

۱۴/۰۴/۱۳۹۵

بازنمایی زن در رسانه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ارتباط میان انسان‌ها، مبنای پیدایش جامعه و فرهنگ است و در فرآیند آن، نظرها و اندیشه‌ها، عواطف و احساسات از […]