بایگانی‌ها ساختار شکست پروژه | مدیریت ساخت

۳۰/۱۰/۱۳۹۴

ایجاد ساختار شکست پروژه (سید امید شریعت پناهی-ارشد عمران-مدیریت ساخت)

ساختار شکست پروژه باید شامل همه موارد مورد نیاز برای ساخت محصول ، پشتیبانی آن و توسعه محصول نهایی باشد. […]