بایگانی‌ها سازمان های چابک | مدیریت ساخت

۱۶/۰۳/۱۳۹۵

تبیین ارتباط هوش سازمانی با چابکی سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پژوهش حاضر با هدف سنجش هوش سازمانی و بررسی رابطه آن با چابکی سازمانی در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و […]
۲۳/۰۳/۱۳۹۴

مقدمه ای بر چابکی سازمان ها(حامد جمالو-کارشناسی ارشد مدیریت پروزه و ساخت)

همزمان با شروع قرن۲۱ دستیابی به موفقیت و بقا سازمان مشکل تر می شود و این واقعیت ناشی از ظهور […]