بایگانی‌ها سازمان | مدیریت ساخت

۱۴/۱۱/۱۳۹۵

مراحل پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در سازمان(محمد قرمزی نژاد-مهندسی عمران-ارشد مدیریت ساخت-موسسه آموزشی علاالدوله سمنانی)

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS )سیستمی است متشکل از ابزار و تکنیک‌هایی که برای جمع‌آوری، ترکیب و یکپارچه سازی، […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران پرداخته شده است. […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران آموزشی مدارس متوسطه است. روش پژوهش حاضر، […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین “هوش هیجانی” و “تعهد سازمانی” انجام شده است. بدین منظور، پرسش نامه ای […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

امکان سنجی پروژه مدیریت فرآیندی در سازمان با الگوبرداری از کارت امتیازدهی متوازن با ارائه مطالعه موردی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺠﺎم ﭘـﺮوژه ﺑﻬﯿﻨـﻪ   ﺳـﺎزی ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

تبیین و تحلیل تطبیقی مدلهای نوین مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )Business Process Reengineering( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ […]