بایگانی‌ها سازه نگهبان | مدیریت ساخت

۲۰/۰۱/۱۳۹۴

سازه نگهبان خر پایی (مهران ثاقبی -مهندسی عمران-عمران)

این روش یکی از مناسبترین و متداول ترین روشهای اجرای سازه نگهبان در مناطق شهری است و اجرای آن ابزار […]