بایگانی‌ها سازه های بتن آرمه | مدیریت ساخت

۰۱/۱۰/۱۳۹۵

معرفی روشهای نوین وصله آرماتورها درسازه های بتن آرمه(حسن علی دادی-مهندسی عمران-عمران)

امروزه سازه های بتن آرمه به علت مقاومت فشاری زیاد،اقتصادی بودن،دسترسی به مواد تشکیل دهنده ودوام،بخش قابل توجهی ازساخت وساز رابه خود اختصاص داده است.ازطرفی یکی […]