بایگانی‌ها سبدپروژه | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

نظام مدیریت پورتفولیو پروژه (PPM) (امیرحسین ستوده بیدختی ارشد مدیریت ساخت)

ایران ما کشوری با پروژه های عظیم است، پروژه های عمرانی بزرگی مانند پروژه های نفت و گاز، نیروگاهی، سدسازی، راه سازی و … در آن […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

پروژه های پیمانکاری و مهندسی: روشی بر اساس ارزش تحت ریسک برای تعادل سبد پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

روش پیشنهادی پیرامون تصمیم گیری در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش پروژه ها جهت مدیریت کارای سد پروژه ها در شرکت های مهندسی مشاوره می […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

انتخاب سبد پروژه با ریسک بهینه مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه ای(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

برای بسیاری از شرکت، بویژه آنهایی که باقی ماندنشان در تجارت بستگی به نوآوری دارد، کلید پذیری مستمر در توانایی آنها در توسعه و پیاده سازی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

کابرد روش منطق شهودی در مساله انتخاب پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت پروژه)

انتخاب بهترین پروژه یک فرآیند تصمیم گیری پیچیده برای تصمیم گیرندگان و مدیران است. این مساله نیازمند در نظرگیری همزمان تعداد بسیاری از معیارها، برای اندازه […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارائه یک مدل ترکیبی با استفاده از تحلیل سلسله مراتب فازی و PROMETHEE برای اولویت بندی پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. اﻣﺮوزه ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﭘﺮوژهﻫﺎ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان در […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

نیاز روزافزون شرکتهای پروژه مدار مبنی بر ایجاد سیستم های متمرکز و یکپارچه ای که در قالب آن بتوان دانش مدیریت پروژه را نهادینه کرد و […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بازآفرینی راه های خلاق همسوسازی تصمیمات راهبردی مدیران در فرایند مدیریت سبد پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مدیریت سبد پروژه به عنوان الگوی نوین مدیریتی، سازمانها را در برنامه ریزی، ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب پروژه ها یاری می رساند. این الگو ضمن […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت استراتژیک سبد پروژه در صنعت ساختمان با رویکرد فازی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در مقایسه با تصمیمات مدیریتی و عملیاتی، که شامل مدیریت پروژه های جداگانه است. انتخاب سبد، یک تصمیم استراتژیک سبد پروژه، در شرکت های ساختمانی در […]