بایگانی‌ها سبک رهبری | مدیریت ساخت

۱۶/۰۳/۱۳۹۵

هوش عاطفی و رهبری سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هوش عاطفی، عاملی برای تمایز مدیران عالی و میانی است. پایه و اساس هوش عاطفی، خودآگاهی است. هوش عاطفی مجموعه […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

رابطه میان هوش عاطفی و سبک رهبری مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مطالعه حاضر با هدف تبیین رابطه میان هوش عاطفی و سبک رهبری مدیران تدوین شده است. ضرورت پژوهش از آنجایی […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از نظریه های نوین در زمینه رهبری سازمانی، رهبری تحول آفرین است. رهبران تحول آفرین اثربخشی را به کارایی […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

پژوهشی درباره رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

اخیرا هوش عاطفی به عنوان یک توانایی مهم مدیران مطرح شده است،‌ زیرا روحیه رهبر و رفتار عاطفی او در […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی ارتباط میان سبک رهبری مدیر پروژه، کار گروهی و موفقیت پروژه با رویکرد سیستم دینامیکی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ […]