بایگانی‌ها سقف هالوکور | مدیریت ساخت

۳۱/۰۲/۱۳۹۶

سقف هالوکور(مینا طاهری-کارشناسی ارشد مدیریت ساخت واحد الکترونیکی)

سقف هالوکور (Hollow Core) ازجمله سقف‌های پیش‌ساخته است کهسرعت اجرای آن بسیار سریع میباشد و در پروژه های بزرگ از […]