بایگانی‌ها سویلیکا | مدیریت ساخت

۱۲/۱۲/۱۳۹۵

سیویلیکا مرجع دانش (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: تحلیل راهبردی الگوی ساختاری و جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) […]