بایگانی‌ها سیستم تونلی | مدیریت ساخت

۲۴/۰۹/۱۳۹۵

روﺷﻬﺎی ﻣﺪرن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻠﯽ

روﺷﻬﺎی ﻣﺪرن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ مسکن ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺿﺮوری انسان در […]
۲۶/۰۷/۱۳۹۵

سیستم تونلی ( سمانه مسعودی – کارشناسی ارشد عمران – مهندسی و مدیریت ساخت – موسسه علاءالدوله سمنانی گرمسار )

سیستم موسوم به تونلی، یکی از روش‌های مورد استفاده برای اجرای ساختمان‌های با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است […]