بایگانی‌ها سیمان های الیافی | مدیریت ساخت

۱۶/۰۳/۱۳۹۴

سیمان های الیافی(سپیده حیدری-کاردانی معماری-معماری)

ساختمان هایی که با سیمان های الیافی ساخته می شوند پس از مدتی به منبع لکه وکثیفی تبدیل می شوند. […]