بایگانی‌ها شش سيگما | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

رویکرد شش سیگما و مدیریت پروژه در بهبود فرآیندهای کسب و کار(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشدمدیریت ساخت)

ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺷﺶ ﺳﯿﮕﻤﺎ  ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن را ﻣﯽ ﺗﻮان […]