بایگانی‌ها شکست پروژه | مدیریت ساخت

۰۲/۰۵/۱۳۹۵

۷ قانون برای تضمین شکست پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

۷ قانون برای تضمین شکست پروژهرعایت قوانین زیر، شکست کامل پروژه شما را تضمین می کند؛ می توانید با مسئولیت […]