بایگانی‌ها ضایعات | مدیریت ساخت

۲۴/۰۹/۱۳۹۵

ﭘﺮت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ

ﭘﺮت در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زﯾﺎن  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد, زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ […]