بایگانی‌ها ضربه قوچ | مدیریت ساخت

۰۷/۰۳/۱۳۹۶

ضربه قوچ در سیستم های انتقال آب ( محمد حسام فزونی عباس زاده-مهندسی عمران – کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد – واحد الکترونیکی )

اصطلاح ضربه قوچ به تغییر ناگهانی شرایط مرزی در سیستم های انتقال آب مانند باز و بسته شدن ناگهانی دریچه […]
۳۱/۰۲/۱۳۹۶

ضربه قوچ در سیستم های انتقال آب ( محمد حسام فزونی عباس زاده )

اصطلاح ضربه قوچ به تغییر ناگهانی شرایط مرزی در سیستم های انتقال آب مانند باز و بسته شدن ناگهانی دریچه […]