بایگانی‌ها طرح وساخت | مدیریت ساخت

۱۳/۱۱/۱۳۹۳

تفاوت شرایط عمومی پیمان طرح وساخت و کلید گردان فیدیک

ازمیان۴ تیپ استاندارد فیدیک ،شرایط پیمان برای ساخت وشرایط پیمان برای پروژه کلید گردان می باشد.با بررسی دو روش میتوان […]