بایگانی‌ها عرضه و تقاضا | مدیریت ساخت

۲۵/۰۳/۱۳۹۶

پنج عامل بازدارنده در هر دو سوی عرضه و تقاضا

فعالان بخش مسکن با حداقل پنج عامل بازدارنده در هر دو سوی عرضه و تقاضا همچنان به رونق این بخش […]