بایگانی‌ها عوامل موفقیت | مدیریت ساخت

۲۵/۰۳/۱۳۹۶

بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژههای عمرانی ایران

امروزه وسعت یافتن طرحها و پروژه ها که درگرو مدد گرفتن از نیروی انسانی است که مسیله ایمنی کارکنان را […]
۱۵/۰۲/۱۳۹۶

عوامل موفقیت در گذر زمان در ساخت پروژه های درمانی

مطالعه بروی عوامل موفقیت پروژه های ساخت اولین بار در سال ۱۹۸۲ توسط Rockartانجام شد. وی معتقد بود کلید موفقیت […]
۱۱/۱۲/۱۳۹۵

پذیرش مقاله در سطح بین المللی موفقیتی دیگر برای گروه پژوهشی مدیریت ساخت

مطالب مشابه: پذیرش مقاله در سطح بین المللی موفقیتی دیگر برای گروه پژوهشی مدیریت ساخت انتشار مقاله در سطح بین […]
۱۹/۱۰/۱۳۹۵

پذیرش مقاله در سطح بین المللی موفقیتی دیگر برای گروه پژوهشی مدیریت ساخت

مطالب مشابه: پذیرش مقاله در سطح بین المللی موفقیتی دیگر برای گروه پژوهشی مدیریت ساخت انتشار مقاله در سطح بین […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

توسعه صنعتی کشور ها و موفقیت پروژه

دانش بر پایه روابط علت و معلولی استوار است ومدیریت دانش پایه نیازمند آگاهی از متغیرهای مستقل به عنوان علل […]
۱۳/۰۹/۱۳۹۵

انتشار مقاله در سطح بین المللی موفقیتی دیگر برای گروه پژوهشی مدیریت ساخت

مطالب مشابه: پذیرش مقاله در سطح بین المللی موفقیتی دیگر برای گروه پژوهشی مدیریت ساخت پذیرش مقاله در سطح بین […]
۱۰/۰۶/۱۳۹۵

عوامل موفقیت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

بسیاری معتقدند که کار سخت، پشتکار، جهش، فرصت، و تجربه، عواملی تعیین کننده در کسب موفقیت می باشند؛ اما کیفیت […]