بایگانی‌ها فرهنگ | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مروری بر نقش فرهنگ در موفقیت پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشدمدیریت ساخت)

شناخت و مدیریت سایر فرهنگ ها در روند جهانی شدن یک ضرورت است. فرهنگ به عنوان یکی از مسایل موثر […]