بایگانی‌ها فنداسیون | مدیریت ساخت

۰۴/۱۰/۱۳۹۵

بررسی انواع فنداسیون (رضا مرادی-مهندسی عمران-اجرایی-دانشگاه علاالدوله سمنانی گرمسار)

انوع شالوده ها را می توان بصورت زیر تقسیم بندی کردفونداسیون های جدا یا ایزوله و یا پدفونداسیون تسمه ای(باسکولی)فونداسیون […]