بایگانی‌ها فوندانسیون شهر ونیز | مدیریت ساخت

۱۹/۰۴/۱۳۹۴

فوندانسیون شهر ونیز (بهادر تی تی دژ – عمران – عمران ساختمان)

شاید با خود بگویید چگونه پی چوبی میتواند چندین قرن بدون هیچ مشکلی سازه های سنگین ونیزی را تحمل کنند؟ […]