بایگانی‌ها مدل سازی اطلاعات ساختمان ،مدلسازی اطلاعات ساختمان ،Building information modeling ،BIM ، | مدیریت ساخت

۱۴/۰۱/۱۳۹۶

نرم‌افزارها متداول در مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

نرم‌افزارها متداول در مدل سازی اطلاعات ساختمان BIMگرچه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بیش از یک نرم‌افزار نیاز به اصلاح ساختار سازمانی، آمادگی ذهنی کاربران و ذینفعان دارد […]