بایگانی‌ها مدل سه بعدی CAD | مدیریت ساخت

۳۰/۰۳/۱۳۹۵

ثبت تماما خودکار داده های سه بعدی در یک مدل CAD بمنظور مانیتورینگ مراحل ساخت (سید علی زاهدی – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه دانشگاه آزاد واحد یادگار امام)

ثبت تماما خودکار داده های سه بعدی در یک مدل CAD بمنظور مانیتورینگ مراحل ساخت تنظیم داده های سه بعدی […]