بایگانی‌ها مدل سه بعدی CAD | مدیریت ساخت

۳۰/۰۳/۱۳۹۵

ثبت تماما خودکار داده های سه بعدی در یک مدل CAD بمنظور مانیتورینگ مراحل ساخت (سید علی زاهدی – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه دانشگاه آزاد واحد یادگار امام)

ثبت تماما خودکار داده های سه بعدی در یک مدل CAD بمنظور مانیتورینگ مراحل ساخت تنظیم داده های سه بعدی با استفاده از مدل سه بعدی […]