بایگانی‌ها مديريت اطلاعات | مدیریت ساخت

۳۰/۰۳/۱۳۹۵

بررسی چالشهای مدیریت اطلاعات در شرکت های ساختمانی و ارائه راهبردهای پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (پوریا عقبایی – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت)

پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت خود، همواره مولد حجم زیادی از اطلاعات توسط منابع بسیار و در سطح بالایی […]