بایگانی‌ها مديريت ريسك | مدیریت ساخت

۰۸/۱۲/۱۳۹۳

(مدیریت ریسک: رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها (حمیدرضا آرندیان-ارشد مدیریت ساخت

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیریت مؤثر […]