بایگانی‌ها مديريت ريسک | مدیریت ساخت

۰۷/۱۰/۱۳۹۳

ارائه مدل تلفیقی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه های بزرگ عمرانی (علی آقامهدی – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت )

اهمیت و نگرشی که امروزه به مفاهیم مهندسی ارزش و مدیریت ریسک داده میشود هر دو را در ردیف موثرترین […]