بایگانی‌ها مديريت منابع انسانی | مدیریت ساخت

۰۶/۰۲/۱۳۹۶

۱۰ دلیل برای ترک شغل در سال جدید(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

رئیس من در مقابل همکارانم بر سرم فریاد کشید. البته من مرتکب اشتباهی شده بودم؛ محصولی را بدون رفع اشکال، برای مشتری ارسال کرده بودم. من […]
۲۰/۰۹/۱۳۹۵

عوامل موثر بهره وری نیروی کار در پروژه های عمرانی ( پوریا عظیمی – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد اسلامی دماوند )

به علت اهمیت بحرانی سود آوری پروژه های عمرانی ،  بهره وری یکی از موضوعاتی است که در پروژه های عمرانی باید در نظر گرفت . […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

فرآیند مدیریت سرمایه انسانی در سامانه اطلاعات مکانی (GIS) مطالعه موردی ایستگاه های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی روز دﻧﯿﺎ  ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ  ﻫﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی شکاف در قرارداد روانی و تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد در بین کارکنان سازمانها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هدف از پژوهش حاضر بررسی متغیرهای شکاف در قرارداد روانی و تعهد با وجود نقش اعتماد بر کارکنان در سازمان ها می باشد. یافته های موجود […]
۰۳/۰۲/۱۳۹۵

ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه ‌گیری گستردگی مدیریت جانشین ‌پروری بر اساس طبقه ‌بندی بهترین تجارب(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

جانشین‌ پروری به عنوان یک زیرسیستم مدیریت منابع انسانی بر یادگیری سازمانی، افزایش رضایت شغلی کارکنان، نرخ گردش نیرو و عملکرد مالی سازمان تاثیرگذار است. جانشین […]
۰۳/۰۲/۱۳۹۵

برنامه ریزی هدفمند برای مدیریت منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز و انبوه سازی شهری(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه میزان تغییرات در صنعت ساخت و ساز و انبوه سازی شهری در حال افزایش است که باعث نیاز به توجه بیشتر به برنامه ریزی هدفمند […]