بایگانی‌ها مديريت هزينه | مدیریت ساخت

۲۱/۰۳/۱۳۹۶

مدیریت زمان(امیرحسین جواهری خواه-مهندسی عمران-مدیریت ساخت-دانشگاه ازاد دماوند)

استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است. مدیریت زمان شامل […]
۲۱/۰۳/۱۳۹۶

مدیریت هزینه در پروژه های ساخت(محمد پارسا امینی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد دماوند)

یکی از ارکان سه گانه مدیریت یک پروژه، مدیریت هزینه است.از سویی هزینه یا به بیان دیگه بودجه از شاخصه […]