بایگانی‌ها مديريت پروژه | مدیریت ساخت

۰۱/۱۰/۱۳۹۵

۵ سند اصلی مورد نیاز تمامی پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

سند اصلی مورد نیاز تمامی پروژه هاسند “اجاره” یا “درخواست خدمات”: تمامی پروژه ها به سندی نیاز دارند که کار مورد درخواست، درآن تعریف شده باشد.برنامه […]
۲۸/۰۸/۱۳۹۵

مدیریت پروژه وشناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی(محمدصادق آقا محمد خانی – مدیریت پروژه دانشگاه آزاد واحد یادگار)

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن گشور می باشد.در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش ازهمه عینیت دارد مهندسی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت پروژه های نرم افزاری موقعیتی در سازمان به شیوه مشاب(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مشاپ ها نسل بعدی برنامه های کاربردی تحت وب هستند. یک مشاپ، یک برنامه کاربردی مبتنی بر وب سبک وزن است که از ترکیب اطلاعات و […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

چالش های موجود در کاربرد دانش مدیریت پروژه در ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

با توجه به رشد فزاینده و روزافزون علوم در عرصه فعالیتهای اقتصادی و عمرانی در جهان از جمله گستردگی دانش مدیریت پروژه و وابستگی حیات توسعه […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

توانمندسازی نظام مدیریت پروژه از طریق متدولوژی مهندسی ارزش (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هدف از از این مطالعه بررسی نقش مهندسی ارزش در سیستم مدیریت پروژه صنایع دفاعی می باشد. بدین منظور، با استفاده از استراتژی پژوهش مطالعه موردی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت پروژه اولین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در این مقاله سعی شده است، اولین تجربه مدیریت بومی یک پروژه فضایی در کنار برنامه مادر فضایی کشور تشریح و تجربیات مفید آن بیان گردد. […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

رویکرد شش سیگما و مدیریت پروژه در بهبود فرآیندهای کسب و کار(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشدمدیریت ساخت)

ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺷﺶ ﺳﯿﮕﻤﺎ  ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮاردی ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﮐﺎﻫﺶ […]
۰۳/۰۲/۱۳۹۵

مدیریت پروژه ساخت یک واحد ذرت خشک کنی با به کارگیری روشهای پرت و سی پی ام (PERT & CPM) (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

استان فارس یکی از استان های تولید کننده عمده محصولات زراعی در کشور به شمار می آید؛ به گونه ای که تنها نزدیک به ۴۸ درصد […]
۰۲/۱۱/۱۳۹۳

مدیریت پروژه وشناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی (پوریا کردرستمی – مدیریت پروژه و ساخت)

یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرحهای عمرانی بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر “حقوقی” است براساس تعریف پیمان، پیمانکار متعهد […]