بایگانی‌ها مدیریت تغییرات سازمانی | مدیریت ساخت

۲۰/۰۷/۱۳۹۵

مدیریت تغییرات سازمانی در شرکت های پروژه محور با هدف انطباق با شرایط کسب و کار بین المللی ملیکا عسکری ( کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت)

با توجه به کاهش تحریم های غرب علیه ایران نیاز به بین المللی شدن سازمان های ایرانی به جهت مشارکت […]