بایگانی‌ها مدیریت دانش | مدیریت ساخت

۱۹/۱۰/۱۳۹۵

مبانی مدیریت دانش و استقرار آن در سازمان ( حمیدرضا خواجه زاده – مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ره )

تعریف ساده و مختصر از مدیریت دانش همان به اشتراک گذاشتن و تبادل تجربیات و دانش است. به عبارت دیگر مدیریت دانش ، مدیریت اطلاعات و […]
۰۹/۰۴/۱۳۹۵

مدیریت دانش و بهره وری(محمد اکبری-مدیریت ساخت)

در قرن حاضر که با  تحولات پیچیده ای همراه است بسیاری از سازمان ها با دغدغه بودِ  ونبود  روبرو هستند سازمانها با توسل به انواع روشها […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

بررسی تعاملات فرایندهای مدیریت دانش و هوشمندی تکنولوژی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از مباحث چالش برانگیز چند سال اخیر، مفاهیم جدیدی تحت عنوان هوشمندی تکنولوژی و نحوه ارتباط آنها با مفاهیم موجود مانند مدیریت دانش، ارزیابی تکنولوژی […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

تاثیر هوش معنوی بر اثربخشی اقدامات مدیریت دانش

 اﻣﺮوزه، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺑﺰاری ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت دانش ضمنی و تجربیات پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مدیریت دانش از مفاهیم جدیدی است که سعی برآن دارد تا با حفظ دانش تولید شده در سازمان و نگاهداشت. تجربیات افراد از دوباره کاری ها […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ضرورت ساماندهی درس آموخته ها، در پروژه های صنایع دریایی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در دنیای رقابتی امروز، همراهی با توسعه عظیم جهانی فرصتی برای زنده ماندن و بقا ایجاد می کند. همگامی با دانش روز یکی از راه کارهای […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مطالعه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور با تاکید بر نقش کلیدی مدیران میانی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه مدیریت دانش به عنوان یک نیاز راهبردی برای سازمان ها مطرح است به طوری که همواره یکی از معضلات اساسی سازمان ها، نداشتن اطلاعات کافی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی زیرساخت به منظور استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه پویایی، پیچیدگی، عدم قطعیت از مشخصه های بارز محیط های سازمانی است، در چنین محیطی سازمان ها برای پیشرفت و کسب رضایت مشتریان و یا […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه دانش به عنوان «منبعی» ارزشمند و راهبردی و نیز یک «دارایی» مطرح است و مهمترین متغیر رشد همه جانبه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

توسعه الگوی مدیریت دانش به منظور بومی سازی در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از ارزشمندترین دارایی های موجود و تسخیرپذیر در پروژه ها دانش ایجادشده در حین اجرای آن هاست. این دانش ها، در صورت شناسایی، کسب و […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

رابطه بین زیر ساخت های مدیریت استراتژیک منابع انسانی با قابلیت ایجاد دانش سازمانی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺶ را در ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن درک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی از طریق یادگیری سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی و اولویت بندی زیرساختهای لازم جهت اشتراک دانش در سازمانهای دولتی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

موضوع این پژوهش عبارت است: بررسی و اولویت بندی زیرساختهای لازم جهت اشتراک دانش در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون) […]