بایگانی‌ها مدیریت ریسک | مدیریت ساخت

۱۹/۰۸/۱۳۹۶

مدیریت ریسک در پروژه های ساخت تونل(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

امروزه سرمایه گذاری در پروژه ها به شدت تحت تاثیر عوامل ریسک بوده و تصمیم گیری جهت تامین مالی با نظر گرفتن ریسک و مدیریت آن […]
۰۴/۰۸/۱۳۹۶

مدیریت ریسک در پروژه های ساخت تونل ( علیرضا نبی زاده – دانشجوی ارشد مدیریت پروژه ساخت )

امروزه سرمایه گذاری در پروژه ها به شدت تحت تاثیر عوامل ریسک بوده و تصمیم گیری جهت تامین مالی با نظر گرفتن ریسک و مدیریت آن […]
۲۶/۰۳/۱۳۹۶

تحلیل ضرورت و بررسی تکامل مدلهای تلفیقی مدیریت ریسک و مدیریت ارزش(حسن امینی- مهندسی و مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند)

اهمیت و نگرشی که امروزه به مفاهیم مهندسی ارزش و مدیریت ریسک داده می‌شود این دو مقوله را در ردیف مؤثرترین روش‌های جانبی مدیریت پروژه قرار […]
۲۱/۰۳/۱۳۹۶

مدیریت ریسک ، ابعاد مدیریت ریسک و تعریف و کاربرد آن در سازمان مالی ( عبدالرضا نیکبخت ،مهندسی عمران – مدیریت ساخت )

خلاصه مطلب : با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی ، موضوع مدیریت ریسک در نحوه اداره سازمان های مالی و خدماتی […]
۲۰/۰۹/۱۳۹۵

ارزیابی ریسک در صنعت ساخت وساز ( روشن نوروزی پاکزاد – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد دماوند )

ارزیابی خطر، ابزاری است برای شناسایی خطراتی که پروژه با آن مواجه است، و خطرات را بر اساس راه کارهای صحیحی مدیریت می کند. موسسه ۶۰۷۹ […]
۳۰/۰۳/۱۳۹۵

قوی سیاه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پیش از کشف استرالیا، مردم دنیاى کهن بی چون وچرا باور داشتند هر قویى سفید است چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می کرد. […]
۲۸/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت ریسک: رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها (علیرضا سرخان بگلو- ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیریت مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت و تحلیل ریسکهای تدارکات پروژه های احداث با استفاده از تکنیک LINMAP(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه بخش عمده ایی از فعالیت های پروژه ها را فعالیت های برون سپاری تشکیل می دهند. این فعالیت ها نقش بسزایی در موفقیت پروژه ها […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

کاربرد تلفیق فرایندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در فاز مطالعات امکان سنجی پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

دانش مدیریت پروژه با هدف اجرا و تکمیل پروژه در چهارچوب اهداف مورد نظر با صرف حداقل منابع در قالب راهکارهای مدون و تعریف شده برای […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت ریسک در تامین مالی پروژه های شهری (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

تامین مالی پروژه، از مهم ترین عوامل پس از شکل گیری و تعریف پروژه به شمار می آید. مدیریت صحیح این امر، به گونه ای که […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارایه مدلی برای مدیریت ریسک پروژه های خودگردان در صنعت نفت و گاز(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

استفاده از روش های مناسب سرمایه گذاری و شناخت ریسک ها و یافتن راهکار مواجه با آن ها جذب سرمایه را هموارتر می نماید. تامین مالی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارایه مدل تحلیل تصادفی ریسک بر مبنای ماتریس احتمال، تاثیر و مدیریت پذیری(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

با توجه به افق کلان کشور بر سرمایه گذاری در اکتشاف و حفاری چاه های نفت جهت حفظ موقعیت راهبردی خود در منطقه و جهان لزوم […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

شناسایی ریسک های پروژه های فراساحل شرکت های نفت و گاز (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، ﭘﺮوژه ﺑﺎ رﯾﺴﮑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﻮﯾﺎی ﭘﺮوژه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﯾﺪ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

اولویت بندی ریسک پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده ی ترکیبی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه که فشارهای رقابتی و هزینه های جذب مشتری برای سازمان ها رو به افزایش است، شخصی سازی روابط با مشتریان، فرصتی برای متمایز شدن از […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب در مدیریت پروژه به منظور مقابله با ریسک ها و حوادثی که ممکن است در یک پروژه صنعتی رخ دهد، در […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

این مقاله با مرور ۲۳ مقاله کلیدی منتشر شده در فاصله زمانی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ و استخراج و جمع بندی فاکتورهای ریسک موجود در ادبیات […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

نقش مدیریت دانش و فنآوری اطلاعات در مدیریت ریسک پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مطالعات اخیر نشان داده است که به سه دلیل: فرهنگ ناکارآمد، عدم مدیریت دانش سازمانی و کنترلهای غیر موثر، مدیریت ریسک با عدم موفیت روبرو بوده […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

شناسایی مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیری ساخت)

ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن در ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ)RM( در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت ریسک در پروژه نمک زدایی عسلویه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه در مناطقی که با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند، مجاورت دریا با خشکی راهی را به وجود آورده تا از طریق دستگاههای نمک زدایی بتوان […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت ریسک ساخت تونل با استفاده از تکنیک های MADM(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ارزیابی ریسک از قسمت های کلیدی مدیریت پروژه بوده و امکان رتبه بندی ریسک ها را بر اساس میزان بحرانی بودن آنها و ارائه پاسخ مناسب […]