بایگانی‌ها مدیریت ضایعات | مدیریت ساخت

۱۰/۱۰/۱۳۹۵

بررسی علل پرت غیر مستقیم

پرت طراحی و تغییرات طراحیبا توجه به نظر متخصصان در پرسشنامه، پرت ناشی از طراحی در تولید پرت غیر مستقیم […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

ﭘﺮت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ

ﭘﺮت در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زﯾﺎن  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد, زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ […]