بایگانی‌ها مدیریت منابع انسانی | مدیریت ساخت

۱۴/۰۳/۱۳۹۶

تاثیرات مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی(بابک فرزاد – عمران – ارشد مدیریت ساخت- دانشگاه آزاد دماوند.)

مدیریت منابع انسانی رویکرد و دیدگاهی است در رابطه با توسعه ی وجوه نیروی انسانی به منظور بهره برداری از این نیرو در جهت بهبود عملکرد […]
۱۹/۰۴/۱۳۹۵

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ […]
۱۰/۰۴/۱۳۹۵

مدیریت منابع انسانی(پیام اسلامی-ارشد مدیریت پروژه وساخت یادگار امام)

سازمانها مدعی هستند که افراد مزایای رقابتی آنها می‌باشند خواه به صورت کارشناسان فنی، کارشناسان متخصص در ارائه خدمات مناسب به مشتریان یا مدیران با بصیرت […]
۰۱/۰۴/۱۳۹۵

مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک (پیام اسلامی-ارشد مدیریت پروژه وساخت یادگار امام)

سازمانها مدعی هستند که افراد مزایای رقابتی آنها می‌باشند خواه به صورت کارشناسان فنی، کارشناسان متخصص در ارائه خدمات مناسب به مشتریان یا مدیران با بصیرت […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

فراتحلیل کیفی فاکتورهای اثرگذار بر مدیریت بهینه تیم های پروژه – محور مجازی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

رویکردهای مجازی به عنوان پدیده های متداول چندین سال اخیر، در انجام فعالیت های شخصی، گروهی و سازمانی، با توجه به پیشرفت های اخیر تکنولوژیکی، در […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

تحلیل راهبردی الگوی ساختاری و جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ(HRM) در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺟـﺬب و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

رابطه بین زیر ساخت های مدیریت استراتژیک منابع انسانی با قابلیت ایجاد دانش سازمانی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺶ را در ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن درک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی از طریق یادگیری سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی (درون و برون سازمانی)(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. رﻓﺘﺎر […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

برنامه ریزی هدفمند برای مدیریت منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز و انبوه سازی شهری(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

امروزه میزان تغییرات در صنعت ساخت و ساز و انبوه سازی شهری در حال افزایش است که باعث نیاز به توجه بیشتر به برنامه ریزی هدفمند […]
۲۵/۰۷/۱۳۹۴

مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک (مهدی یحیی زاده-عمران- مدیریت ساخت)

اگر چه بیشتر دانش ما درباره‌ی مباحث سنتی منابع انسانی در سازمانهای بزرگ می‌توانند در سازمانها کوچک نیز بکار روند، با این حال شواهد نشان می‌دهد […]