بایگانی‌ها مدیریت هزینه | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت ریسک در تامین مالی پروژه های شهری (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

تامین مالی پروژه، از مهم ترین عوامل پس از شکل گیری و تعریف پروژه به شمار می آید. مدیریت صحیح […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارایه روشی برای ارزیابی سرمایه گذاری در پروژه ها تحت شرایط عدم قطعیت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاوان و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارایه رویکردی نو جهت ارزیابی اقتصادی پروژه ها توسط نرخ های بازگشت موهومی(امیرحسین ستوده بیدختی)

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی اجرای پروژه های زیربنایی با روش (طرح و ساخت) و بهینه کردن هزینه در فازهای مختلف آن(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی کلی ویژگی های پروژه های EPC و مشخصات منحصر به فرد […]