بایگانی‌ها مدیریت هوشمند ساختمان | مدیریت ساخت

۲۵/۱۰/۱۳۹۴

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان bms ( مجید احمدیان-مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت)

راهکارbms  ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﯼ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ هوﺷﻤﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ […]