بایگانی‌ها مدیریت پروژه سازمانی | مدیریت ساخت

۱۳/۰۵/۱۳۹۵

مدیریت پروژه سازمانی؛ یک رویکرد تاریخی به مطالعه دفاتر مدیریت پروژه (PMOs)(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

چکیده: این مقاله قصد دارد یک زمینه مبتنی بر تئوری را در خصوص درک بهتر مدیریت پروژه سازمانی ارائه کند. […]